Algemene Voorwaarden Zon voor Friesland B.V.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Zon voor Friesland: de ondernemer op het gebied van zonne-energie systemen, die partij is bij de enige overeenkomst, strekking tot het leveren van producten, te weten levering van zaken, dan wel levering van diensten zoals montage, installatie, reparaties, inspectie of onderhoud;
• Klant: wederpartij welke handelt als natuurlijk persoon bij de overeenkomst.
• Overeenkomst: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Zon voor Friesland B.V. en de klant.
 Product: zonnepanelen en/of andere (bijbehorende) zaken, toebehoren, materiaal of compleet zonnesystemen;
• Installatie: de daadwerkelijke plaatsing van het zonne-energie systeem in opdracht van de klant.
• Reparatie: herstel van een zaak.

Identiteit van de ondernemer
Zon voor Friesland B.V.
Zaailand 115-117
8911 BL Leeuwarden
KvK: 68219393
Telefoonnummer: 058 2038103
Email: info@zonvoorfriesland.nl

Artikel 1: Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op- en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten met Zon voor Friesland inzake de verkoop van producten behorende bij het complete systeem zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
b. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Zon voor Friesland een door de klant digitale dan wel schriftelijke ondertekende overeenkomst ontvangt en accepteert. Zon voor Friesland accepteert de overeenkomst door middel van een digitale of schriftelijke bevestiging.
c. Indien de Klant geen eigenaar is van de woning, kan geen Overeenkomst tot stand komen, tenzij een akkoordverklaring van de eigenaar van de woning kenbaar wordt gemaakt.
d. Van de gesloten overeenkomsten afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing, wanneer Zon voor Friesland dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt, tenzij feitelijk door Zon voor Friesland uitgevoerd.

Artikel 2: Aanbieding en Overeenkomst
a. Het aanbod wordt schriftelijk dan wel digitaal toegezonden door Zon voor Friesland middels een offerte.
b. Het aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend. Het aanbod is voorzien van een dagtekening en gedurende de in de offerte genoemde termijn geldig. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende 14 dagen na ontvangst van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen.
c. Indien na het tekenen van overeenkomst de klant de overeenkomst annuleert, om wat voor reden dan ook, leidt dit tot een boete van €250 (zegge: tweehonderdvijftig euro). Dit vanwege gemaakte kosten waaronder arbeid en planningskosten.
d. Het aanbod in de offerte omvat een omschrijving van de te leveren materialen, de uit te voeren werkzaamheden, de beoogde bestemming van het werk, de betalingswijze en de opbrengst van de zonne-energie panelen.
e. In de catalogi, prijslijsten, brochures en andere algemene bescheiden vermelde gegevens en/of afbeeldingen van Zon voor Friesland zijn met zorg samengesteld, maar de daarin vermelde gegevens zijn indicatief zodat de klant hieraan geen rechten kan ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door Zon voor Friesland of in zijn opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van Zon voor Friesland. Zij mogen niet zonder de toestemming van Zon voor Friesland aan derden ter hand worden gesteld, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden.
f. Alle gegevens, inschattingen, prognoses, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de klant om de overeenkomst te sluiten, welke niet bekend zijn bij Zon voor Friesland zijn voor risico van de klant. 
g. Indien Zon voor Friesland bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van de klant, dient de klant hiervoor dan wel mondeling of schriftelijk toestemming te verlenen. Gebruikmaking van opslagruimte van de klant geschiedt voor risico van de klant.
h. Zon voor Friesland behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden (productieproblemen, transportproblemen, importheffingen etc.) een vergelijkbaar of beter zonne-energie systeem aan de klant te leveren. Indien dit niet mogelijk is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3: Kwaliteit
a. Bij aanbiedingen en/of aflevering volgens monster en/of model gelden deze slechts als maat tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit en uitvoering van de af te leveren zaken.
b. Monsters c.q. (showroom-)modellen van zonnepanelen en omvormers moeten als typen worden beschouwd zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar en begrijpelijk zijn bij de aflevering aan de klant. De klant kan hierop geen aanspraak maken. Voor kleurverschillen verwijst Zon voor Friesland door naar de algemene voorwaarden van de desbetreffende fabrikant.
c. Zon voor Friesland staat er voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik conform de in het aanbod genoemde beoogde bestemming nodig zijn.

Artikel 4: Afmetingen, maten en dakconstructie
a. Bij berekening van oppervlakte- en inhoudsmaten gelden gedeelten van centimeters als hele centimeters op basis van aangeleverde tekeningen en of documenten die een relatie hebben met de uitvoering.
b. Bij levering van zonnepanelen is een maattolerantie van 10 mm naar boven en beneden toelaatbaar en een dikte tolerantie van 10 % naar boven en beneden toelaatbaar.
c. Het aanbod is gebaseerd op basis van een deugdelijke dakconstructie waar geen onvolkomenheden en/of gebreken aantoonbaar zichtbaar zijn. Mocht blijken dat de dak- en gevelconstructie tijdens de montage of achteraf onzichtbare onvolkomenheden en of gebreken vertoond kan Zon voor Friesland hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
d. Onjuistheden in de opgegeven technische informatie en of opgedragen werkzaamheden zijn voor rekening en risico van klant.

Artikel 5: Aflevering
a. Opgaven omtrent levertermijnen en –tijden gelden slechts bij benadering, tenzij een en ander uitdrukkelijk schriftelijk als verbindend door Zon voor Friesland is aanvaard.
b. Zon voor Friesland zal de klant in eerste instantie telefonisch benaderen en vervolgens schriftelijk bevestigen via elektronische weg voor het maken van een afspraak voor de (af)levering van het product en eventuele installatie.
c. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen af-fabriek of af-magazijn en worden de zaken geacht te zijn afgeleverd indien ze aan Zon voor Friesland ter beschikking worden gesteld voor belading van het transportmiddel.
d. De zaken zijn voor risico van de klant na aflevering op een overeengekomen adres, zelfs als de eigendom nog niet is overgedragen. In geval van franco levering reizen de zaken voor risico van Zon voor Friesland.
e. De controle op aantallen, afmetingen en kwaliteit van de af te leveren zaken dient door Zon voor Friesland te geschieden voor belading van het transportmiddel bij levering af-fabriek of af-magazijn.
f. Indien de klant de door Zon voor Friesland ter aflevering aangeboden zaken niet afneemt, komen alle redelijke kosten welke hieruit voortvloeien, zoals bijvoorbeeld vervoers-, opslag- en bewaarkosten, voor rekening van de klant en zijn de zaken voor zijn risico. Zon voor Friesland is bevoegd 20% van de slotfactuur te factureren aan de klant.
g. Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van het werk, in het bezit zijn van Zon voor Friesland.
h. De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de klant, Zon voor Friesland in gebreke te stellen, waarbij Zon voor Friesland een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen.
i. Na aflevering en installatie zijn de verpakkingen van het zonne-energie systeem in eigendom van de klant. De klant gaat akkoord met het achterlaten van de verpakkingen, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 6: Installatie
a. Installatie vindt uitsluitend plaats door of in opdracht van Zon voor Friesland, volgens de geldende voorschriften en door Zon voor Friesland gestelde normen.
b. Het zonne-energie systeem wordt geacht te zijn opgeleverd wanneer Zon voor Friesland het zonne-energie systeem in werking stelt. Bij oplevering ondertekenen de klant en de monteur het (digitale) opleverformulier.
c. Indien sprake is van monitoring van het zonne-energiesysteem dan draagt de klant zorg voor een geschikte Wifi-verbinding op de plek van de omvormer om zodoende het monitoring apparaat in te kunnen stellen. Daarnaast is de klant verantwoordelijk voor het paraat hebben van de inloggegevens van de internetverbinding. Zon voor Friesland is uitsluitend verantwoordelijk voor het installeren van het monitoring apparaat.  Indien gedurende de installatie blijkt dat één van bovenstaande factoren ontbreekt dan is Zon voor Friesland gerechtigd kosten in rekening te brengen voor een eventueel tweede bezoek.
d. Indien tijdens de installatie de monitoring niet is geactiveerd dan is de klant gerechtigd om de eindafrekening te voldoen minus € 50,00 totdat deze alsnog is geactiveerd. Tenzij artikel 6c van toepassing is.
e. Zon voor Friesland heeft het recht om de installatie van het zonne-energie systeem op te schorten, indien op de dag van installatie - als gevolg van slechte weersomstandigheden - het niet mogelijk is om veilig op het dak te werken. Zonder het recht van de klant om de overeenkomst te ontbinden.
f. Zon voor Friesland behoudt zich het recht voor tot het afbreken van de installatie, dan wel het ontbinden van de overeenkomst indien na inschatting van Zon voor Friesland, voor het starten van de werkzaamheden:
- Wordt geconstateerd dat de veiligheid van medewerkers in het geding is bij het uitvoeren van de werkzaamheden;
- De locatie voor installatie niet afdoende bereikbaar is;
- De dakpannen of dakconstructie niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen;
- Asbest wordt aangetroffen, dan wel tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden;
- De staat van het dak dusdanig slecht is dat installatie niet mogelijk is;
- Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.
g. Indien de installatie afwijkt van de overeengekomen offerte gaat de klant, na overleg met Zon voor Friesland, akkoord met de installatie bij de volgende omstandigheden:
- Wanneer noodzakelijk de aanpassing van het legplan, en/of
- Bij installatie door de monteur is geconstateerd dat er, gezien de dakconstructie, minder panelen op het dak kunnen worden geplaatst dan is overeengekomen in de offerte, en/of
- Indien nodig, aanpassing van gelijkwaardig dan wel beter montagemateriaal, en/of
- Indien bij minder te plaatsen panelen een ander type omvormer nodig is, welke past bij het zonne-energiesysteem.

Artikel 7: Garanties
a. Zon voor Friesland garandeert de goede werking van het geleverde zonne-energie systeem. Overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke worden vermeld in de overeenkomst.
b. De garanties bestaan uit:
- Productgarantie: garantie op de werking van het zonne-energie systeem (zonnepanelen, bevestigingsmateriaal en omvormer). Deze garantie is fabrieksgarantie en blijft beperkt tot het leveren van een vervangend product, tenzij anders is overeengekomen.
- Installatiegarantie: garantie op werkzaamheden welke te maken hebben met de complete installatie en oplevering van het zonne-energie systeem.
- Garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren, zoals maar niet beperkt tot brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren of mensen, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties.

Artikel 8: Klachten
a. Klachten met betrekking tot zichtbare afwijkingen aan en/of gebreken van afgeleverde zaken, dient de klant binnen redelijke termijn (binnen 2 weken na installatie en oplevering) nadat de klant de gebreken en/of zichtbare afwijkingen heeft ontdekt schriftelijk bij Zon voor Friesland te worden ingediend, zulks op straffe van verval van het klachtrecht.
b. Klachten met betrekking tot afwijkingen aan en/of gebreken van afgeleverde zaken die eerst later, maar uiterlijk binnen 3 maanden, gerekend vanaf de dag van aflevering, aan het licht treden, moeten binnen redelijke tijd nadat de afwijking en/of gebrek door de klant is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen blijken, schriftelijk bij Zon voor Friesland worden ingediend, op straffe van het verval van het klachtrecht.
c. Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, dat is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, zijn deze kosten voor rekening van de klant.
d. Indien een klacht gegrond is heeft Zon voor Friesland het recht naar zijn keuze om de betreffende zaken te herstellen of te vervangen, dan wel het voor deze zaken verschuldigde factuurbedrag te crediteren of terug te betalen, zulks eerst nadat de klant de zaken op het eerste verzoek van Zon voor Friesland onverwijld aan Zon voor Friesland heeft teruggegeven.
e. De klant zal aan het gegrond zijn van een klacht geen recht op wijziging of ontbinding van de overeenkomst en/of korting en/of verrekening van enig door de klant verschuldigd bedrag kunnen ontlenen, tenzij anders wordt overeengekomen.
f. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 9: Prijzen en prijswijzigingen
a. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, af-fabriek respectievelijk af-magazijn en exclusief omzetbelasting, kosten van verpakking, montage, installatie en verzending, alsmede andere heffingen c.q. rechten welke van overheidswege worden geheven.
b. Indien, na het tot stand komen van de overeenkomst voor de datum van levering, zich prijswijzigingen zoals bijvoorbeeld loonstijgingen, prijsstijgingen, materiaalkosten, valutawijzigingen etc. ten laste van Zon voor Friesland voordoen, is Zon voor Friesland gerechtigd de eventuele meerkosten bij de klant in rekening te brengen. Indien Zon voor Friesland in dat geval de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt, is de klant bevoegd binnen 14 dagen na mededeling hiervan de overeenkomst door een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden.
c. De prijs voor installatie van producten zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging is de prijs inclusief montagedelen en het bedrijfsmatig opleveren van het product op het aangegeven adres en exclusief alle onvoorziene kosten.

Artikel 10: Betalingen
a. Indien er een voorschot (25% van het totaalbedrag) is overeengekomen dient deze binnen 3 dagen na tekenen van de offerte te zijn voldaan.
b. Na oplevering van de installatie van het zonne-energie systeem door Zon voor Friesland dient door de klant binnen 3 dagen de slotfactuur te zijn betaald. Als niet tijdig door de klant wordt betaald zal Zon voor Friesland rente in rekening brengen welke gelijk is aan de wettelijke rente.
c. Betaling dient tijdig te geschieden zonder dat korting en/of verrekening is toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.
d. De klant komt niet eerder in aanmerking voor aflevering wanneer de aanbetaling van 25% is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
e. Betaling vind plaats door middel van banken erkende vormen van elektronisch betalen. Deze betaling omvat de beschrijving van de offertenummer.
f. In geval van niet-tijdige betaling, surseance van betaling of aanvraag daartoe, faillissement of aanvraag daartoe en/of liquidatie van het bedrijf Zon voor Friesland is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar en is Zon voor Friesland gerechtigd alle niet volledig uitgevoerde overeenkomsten, zonder rechtelijke tussenkomst, door en schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
g. Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen is de klant verplicht aan Zon voor Friesland te vergoeden alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke kosten, welke mede omvatten de omzetbelasting en de kosten van een faillissementsaanvrage, worden berekend naar het incassotarief vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 100,--.

Artikel 11: Meer- en minderwerk
a. Iedere wijziging in het werk veroorzaakt door, hetzij een bijzondere opdracht of additionele wens van de klant, hetzij een wijziging in het ontwerp, hetzij afwijking van geschatte hoeveelheden dan wel doordat aan Zon voor Friesland verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het werk, hetzij anderszins, worden beschouwd als meerwerk, wanneer daaruit meerkosten ontstaan welke Zon voor Friesland aan de klant in rekening kan brengen of als minderwerk, voor zover daaruit minder kosten ontstaan, welke met de klant op door Zon voor Friesland vast te stellen wijze worden verrekend c.q. terugbetaald.
b. Berekening van het meerwerk zal plaatsvinden op basis van prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk is verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 12: Additionele service (BTW aangifte)
a. Indien overeengekomen vraagt Zon voor Friesland, als tussenpersoon, de BTW over de zonnepanelen installatie terug bij de Belastingdienst. Het indienen van deze BTW-aangifte geschiedt voor het einde van de indieningstermijn van elk kwartaal.
b. Zon voor Friesland zal alleen overgaan tot het starten van een Onderneming indien de klant het machtigingsformulier heeft ingevuld, ondertekent en heeft verstuurd naar Zon voor Friesland.
c. De klant gaat akkoord en machtigt Zon voor Friesland met het volgende:
- het aanvragen van een BTW - nummer;
- het doorgeven van persoonsgegevens zoals burgerservicenummer, geboortedatum en rekeningnummer;
- telefonisch en/of schriftelijk contact opnemen met de belastingdienst in naam van de klant betreffende de Onderneming;
d. Zon voor Friesland zal overgaan tot indienen van de BTW aangifte wanneer de installatie werkend is opgeleverd en de eindfactuur is betaald. Indien aan het einde van het kwartaal deze handelingen nog niet hebben plaatsgevonden, zal de aangifte in het daaropvolgende kwartaal worden ingediend.
e. Zon voor Friesland aanvaard geen aansprakelijkheid voor het te laat indienen van de BTW-aangifte door factoren welke niet aan Zon voor Friesland te wijten zijn, dan wel aansprakelijkheid omtrent de betalingstermijnen van de Belastingdienst.
f. Indien de klant ondernemer is voor de Belastingdienst en reeds in bezit is van een B.01 dan wel B.02 nummer zal de BTW aangifte op naam van de partner worden aangevraagd. Wanneer de partner ondernemer voor de Belastingdienst is, wordt door Zon voor Friesland geen BTW aangifte verzorgd.
g. Zon voor Friesland aanvaard geen aansprakelijkheid wat betreft het doen van aangifte dan wel het aanvragen van ontheffing administratieve verplichtingen indien de klant reeds zelf Ondernemer was voor de Belastingdienst en dit niet bij Zon voor Friesland bekend was.
h. Voor de overige bepalingen verwijst Zon voor Friesland naar de aanvullende bepalingen opgenomen bij het machtigingsformulier.

Artikel 13: Opschorting
Indien Zon voor Friesland o.a. opeisbare factu(u)r(en) onbetaald laat en/of surseance van betaling, schuldsanering of het faillissement aanvraagt c.q. wordt aangevraagd en/of zijn bedrijf liquideert en/of zijn (eventuele) financier het krediet opzegt en/of de leverancier anderszins gegronde redenen hebben aan te nemen dat Zon voor Friesland niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is de leverancier gerechtigd hetzij de uitvoering van de leverancier al dan niet volledige uitgevoerde overeenkomsten op te schorten zolang Zon voor Friesland te onzer beoordeling geen genoegzame zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichting(en) heeft gesteld, hetzij, door middel van een buitengerechtelijke verklaring, de met Zon voor Friesland gesloten overeenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
a. De juridische en economische eigendom wordt slechts overgedragen aan de klant na betaling van de volledige overeengekomen prijs.
b. Het aanvaarden van de levering of van aan de levering verbonden documenten bevestigt het aanvaarden van deze clausule.
c. De klant is de bewaarder van de afgeleverde zaken onder behoud van de eigendom door Zon voor Friesland en met de verantwoordelijkheid voor de aan de bewaring verbonden risico’s.
d. Zon voor Friesland heeft het recht aan de klant geleverde producten, terug te (doen) nemen, indien de klant niet zijn verplichtingen voldoet of Zon voor Friesland aanleiding heeft aan te nemen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Artikel 15: Ontbinding
a. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de ene partij, na het schriftelijk in gebreke stellen, in verzuim is.
b. Indien de klant de overeenkomst, om wat voor reden dan ook schriftelijk ontbind, nadat de overeenkomst is gesloten, maar voor dat de zonne-energie systeem is geïnstalleerd, is art. 2 sub c van toepassing.
c. Indien de klant de overeenkomst, om wat voor reden dan ook ontbind, nadat het zonne-energie systeem is geïnstalleerd en opgeleverd, geldt het eigendomsvoorbehoud van Zon voor Friesland. Zon voor Friesland heeft het recht, volgens art. sub d de geleverde producten terug te nemen en de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de klant.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
a. Zon voor Friesland aanvaard geen aansprakelijkheid voor gevolg- of indirecte schade, hoe ook genoemd, welke voor de klant of derden ontstaat in verband met door Zon voor Friesland verstrekte adviezen, af te leveren c.q. afgeleverde zaken of onderdelen daarvan en/of in verband met uitvoering van de overeenkomst(en), waaronder begrepen verrichte werkzaamheden, ontstaan door ondergeschikten, niet ondergeschikten en/of vertegenwoordigers en/of door Zon voor Friesland gebruikte hulpzaken tenzij sprake is van opzet of grove schuld vanaf de kant van Zon voor Friesland.
b. In geval van directe schade als gevolg van installatiewerkzaamheden kan Zon voor Friesland alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van een direct aanwijsbare fout door haar of haar onderaannemer.
c. Indien Zon voor Friesland aansprakelijk zou zijn voor de door klant geleden schade is Zon voor Friesland slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal 1/4 van het factuurbedrag in verband waarmee de schade is ontstaan.
d. Zon voor Friesland draagt het risico voor schade door: onjuistheden in de opgegeven informatie en of opgedragen werkzaamheden; gebreken aan de (on-) roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht. 
e. Schade dient zo spoedig mogelijk uiterlijk binnen twee weken na het constateren van de schade, aan Zon voor Friesland schriftelijk te worden gemeld, tenzij Zon voor Friesland aannemelijk maakt dat zij/hij de schade niet eerder heeft kunnen melden c.q. constateren.
f. Zon voor Friesland is niet aansprakelijk voor inkomstenderving en/of het opnemen van vakantiedagen of vrije dagen dan wel enige beroeps of bedrijfsmatige schade aan de kant van de klant, indien de installatie niet op een afgesproken moment kan worden geïnstalleerd.
g. Zon voor Friesland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting en/of energie wetgeving, indien de monetaire opbrengst dan wel besparing door het zonne-energie systeem lager wordt dan op het moment van afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 17: Toepasselijk recht
Op alle door Zon voor Friesland gesloten overeenkomsten of op hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen, welke naar aanleiding van de door Zon voor Friesland gesloten overeenkomsten of hier voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in het arrondissement Groningen, met inachtneming van het bepaalde in de Wet, als natuurlijk persoon, niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.